Tillbaka

27 maj 2013 (sista ansökningsdatum)

Svenska Migränsällskapets Stipendium för Huvudvärksforskning

Svenska Migränsällskapets Stipendium för Huvudvärksforskning har instiftats för att främja svensk forskning inom området migrän och annan huvudvärk. Stipendiet är avsett för vetenskaplig forskning kring huvudvärk, dess patofysiologi, uppkomst och behandling.

I första hand ska stipendiet tilldelas sökande som behöver ekonomiskt stöd för sin forskning, men kan även utdelas som bidrag till studieresa.

Stipendiet utgår med summan 150.000 SEK och kan delas ut till en eller flera sökande som ska vara medlemmar i Svenska Migränsällskapet .

Ansökningsblanketter för stipendiet och medlemskap i Svenska Migränsällskapet rekvireras från doc Elisabeth Waldenlind (elisabet.waldenlind@karolinska.se).

Stipendiekommittén består av Svenska Migränssällskapets styrelse. Ordförande för stipendiekommittén: doc. Carin Muhr.

Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast 27 maj 2013.

Stipendiekommitténs beslut, som ej kan överklagas, tillsänds de sökande skriftligt. Stipendiaten/stipendiaterna förväntas presentera resultaten vid kommande årsmöten i Svenska Migränsällskapet samt leverera kort skriftlig rapport till hemsidan.

Tillbaka