Tillbaka

6 maj 2013 (sista ansökningsdag)

Svenska Migränsällskapets Stipendium för Huvudvärksforskning

Svenska Migränsällskapets Stipendium för Huvudvärksforskning har instiftats för att främja svensk forskning inom området migrän och annan huvudvärk. Stipendiet är avsett för vetenskaplig forskning kring huvudvärk, dess patofysiologi, uppkomst och behandling.

I första hand ska stipendiet tilldelas sökande som behöver ekonomiskt stöd för sin forskning, men kan även utdelas som bidrag till studieresa.

Stipendiet utgår med summan 125.000 SEK och kan delas ut till en eller flera sökande som ska vara medlemmar i Svenska Migränsällskapet.

Ansökningsblanketter för stipendiet och medlemskap i Svenska Migränsällskapet rekvireras från doc Elisabeth Waldenlind (elisabet.waldenlindkarolinska.se).

Stipendiekommittén består av Svenska Migränssällskapets styrelse. Ordförandeför stipendiekommittén: doc Carin Muhr.
Ansökan ska vara stipendiekommittén tillhanda senast 6 maj 2013.

Stipendiekommitténs beslut, som ej kan överklagas, tillsänds de sökande skriftligt och utdelningen sker i anslutning till Svenska Migränsällskapets 45årsjubileum i Uppsala den 3 juni 2013.

Tillbaka