[Diagnos / behandling - 1. Migrän]

Migrän

Migrän är näst spänningshuvudvärk den vanligaste primära huvudvärksformen, med en prevalens på ca 15%.

Debuten sker ibland i barnaåren, men oftare i tonåren eller 20-årsåldern och är i vuxen ålder nästan 3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män. Migrän är en neurovaskulär huvudvärk där avsaknad av specifika radiologiska och/eller biokemiska markörer gör att diagnosen ställs på en dynamisk kedja av symtom. Vanligtvis är huvudvärken initialt halvsidig, pulserande och åtföljd av ljus- och ljuskänslighet samt illamående och kräkningar. Huvudvärken försämras av lindrig fysisk aktivitet tex att gå i trappor eller av huvudskakningar och krävs ofta sängläge under attackerna. De vanligaste attacktriggande faktorerna är stress, hormonella faktorer, oregelbundna måltider och sömnbrist. Ungefär 20 procent av migränpatienter har migrän med aura. Den vanligaste auran är flimmerskotomet som startar med synbortfall vid fixationspunkten med en gradvis ökande, bågformig synfältsdefekt med flimrande ytterkontur homonymt i båda ögonen under 20-30 minuter. Andra, vanliga auraformer, är känselstörningar i ena handen som långsamt sprider sig upp över armen och parestesier eller domningar kring ena mungipan. Huvudvärken debuterar vanligtvis när auran upphört men kan också komma samtidigt. Viktigt är att symtomen utvecklas gradvis och sprider sig gradvis i synfältet alternativt i extremiteten, ibland både syn- och extremitetsfenonomen.

En och samma patient kan ha omväxlande migränanfall med och utan aura.  Ibland uppträder aurafenomen utan efterföljande huvudvärk, vilket är vanligast hos äldre personer som tidigare under livet haft kompletta attacker. Det är viktigt att skilja aurafenomenen från exempelvis TIA och partiell epilepsi. En lätt ökad risk för cerebral infarkt föreligger hos yngre individer under 50 år med formen migrän med frekvent aura särskilt om de är rökare och använder östrogeninnehållande p-piller.

I utredningen av en individs huvudvärk är en Huvudvärksdagbok ett enkelt men oerhört viktigt pedagogiskt verktyg för att dels kunna ställa rätt huvudvärksdiagnos men också för att kunna göra individen medveten om olyckliga migränprovocerande mönster i det dagliga livet samt att utvärdera effekt av olika behandlingsinsatser.

Diagnostiska kriterier för migrän finns definierade av International Headache Society (www.ihs-headache.org >guidelines). Nedan följer definitionerna på de två huvudtyperna av migrän.

Diagnosen ställs genom en typisk anamnes och normalt somatiskt och neurologiskt status. Ompröva din diagnos och överväg alltid utredning om patienten uppvisar atypiska symtom eller inte svarar på behandling.

huvudvärk

Bild ur boken: Huvudvärk-teori och klinik av Dahlöf C, Carlsson J, Hardebo J-E, Laurell K, Lynger P-E. Andra upplagan. Studentlitteratur; 2006. 288pp.

Till sidans topp »