[Diagnos / behandling - 5. Läkemedelsutlöst huvudvärk]

Behandling

Behandling vid läkemedelsinducerad huvudvärk består av fyra steg:

1. Patientutbildning »
2. Seponering av aktuellt läkemedel »
3. Profylaktisk behandling »
4. Uppföljning »

 1. Patientutbildning 
  Informera patienten om att då läkemedelstillförseln avbryts får många abstinensbesvär, med bland annat svårare huvudvärk. Dessa besvär avtar vanligtvis efter 1–2 veckor. Uppmuntra gärna patienten till fysisk träning och avslappning under denna period för ett bättre välmående. Efter utsättande av läkemedlen kan den ursprungliga huvudvärken visa sig, då i ett medicinsfritt tillstånd. Utvärdering och bedömning av kvarvarande huvudvärk kan ske vilket underlättar den kommande behandlingen, ev även en förebyggande sådan. Det är viktigt att få patienten att känna tillförsikt och förklara att behandlingen blir mer effektiv efter avgiftningen.
 2. Seponering av aktuellt läkemedel
  • Gradvis nedtrappning eller abrupt seponering:

   -För analgetika, ergotamin och triptaner rekommenderas abrupt seponering.

   -För opioider, benzodiazepiner och barbiturater rekommenderas gradvis nedtrappning.
  • För patienter med överkonsumtion av opioider, benzodiazepiner och barbiturater med samtidig svår psykiatrisk och/eller medicinsk comorbiditet bör inneliggande avgiftning erbjudas.
 3. Profylaktisk behandling
  Här finns ”två skolor” – den första förespråkar initial avgiftning och därefter utvärdering av kvarvarande huvudvärk (typ av huvudvärk) innan insättande av profylaktisk behandling. Det andra alternativet är att man inleder profylaktisk behandling parallellt med att man avgiftar patienten. Många går allt mer mot det sistnämnda alternativet. I praktiken beror val av metod på hur väl man kan definiera underliggande huvudvärk, patientens egna önskemål, praktisk genomförbarhet mm.

  • Topiramat 100 mg/dag (upp till max 200 mg/dag) är sannolikt profylaktisk effektivt och har visat effekt även om det inleds under avgiftning. Övriga profylaxläkemedel som används vid migränprofylax (se migränkapitlet) har sannolikt också bra effekt om bakomliggande migrän men är inte studerade just i samband med avgiftning.
  • Saroten® 10-50 mg till natten, ffa om dominerande spänningskomponent i huvudvärken.
  • Onabotulinimtoxin A har sannolikt profylaktiskt effekt. Behandlingen kan övervägas vid misstanke på underliggande kronisk migrän, dvs kvarstår en mycket högfrekvent migrän efter avgiftning. (PREEMPT schemat, Headache 2010)
  • Corticosteroider har eventuellt effekt på utsättningssymtom. Dock få och motstridiga data i litteraturen. På vissa håll finns det beskrivet användande av kortvarig högdos kortisonkur för att underlätta avgiftningen och förbättra compliance till denna. Detta är inte allmänt vedertagen behandling men används på vissa håll. Bifogat finns referenser kring olika strategier som prövats i mindre studier.
  • Primperan® 10 mg kan användas mot illamående och ev lågdos Nozinan® (1/2 tablett 25 mg) som lugnande mot kraftiga symtomatiska utsättningssymtom första veckan.
  • Sjukskrivning första veckan efter abrupt utsättning är ofta aktuellt när patienten mår som värst för att patienten ska få förutsättningar för att kunna genomföra avgiftningen. Viktigt med information om förväntade utsättningssymtom (förvärrad huvudvärk, illamående, kräkningar, svettningar mm)
  • Icke farmakologiska behandlingar, som tex akupunktur, fysisk träning och avslappningsövningar kan prövas, eventuellt som komplement till farmakologisk behandling (låg evidensgrad).
 4. Uppföljning
  Patienter som genomgår avgiftning bör erbjudas kontinuerlig uppföljning; medicinsk uppföljning av den primära huvudvärken (ex förebyggande behandling) samt även gärna stödjande samtal, för att förhindra återfall.

Till sidans topp »