[Diagnos / behandling - 4. Spänningshuvudvärk]

Differentialdiagnoser

Huvudvärk som kan imitera spänningshuvudvärk

 • Analgetika överkonsumtionshuvudvärk (MOH) (se kapitel Läkemedelsutlöst huvudvärk »)
 • Jättecellsarterit (temporalisarterit)
 • Sinustrombos
 • Kroniskt subduralhämatom
 • Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH)
 • Spontant lågt cerebrospinalvätsketryck
 • Intrakraniell tumör
 • Sfenoidalsinuit
 • Subakut eller kronisk meningit t.ex. borrelia
 • Posttraumatisk huvudvärk
 • Sömnapnésyndrom
 • Hypothyreos
  New daily-persistant headache (NDPH)
 • Hemicrania continua (se kapitel »)
 • Hypnisk huvudvärk
 • Nummulär huvudvärk

Se också Crystal och Robbins, 2011

 

Några exempel på differentialdiagnoser:

New daily-persistant headache (NDPH)
Start från en dag till en annan och inom 3 dygn kontinuerlig. Dov eller pulserande, vanligen bilateral. Måttlig intensitet som förvärras av fysisk aktivitet. Illamående och ljus- och ljudöverkänslighet är förekommande. Ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor. Uppträder i alla åldrar. Utlösande orsak oftast oklar men infektion anges ofta. Är troligtvis ett heterogent tillstånd. Det saknas RCTs för behandling inom gruppen men beroende på fenotyp riktas behandlingen mot migrän eller spänningshuvudvärk. Prognosen ej klarlagd men beskrivs som sämre än för kronisk spänningshuvudvärk.

Hypnisk huvudvärk
Hypnisk huvudvärk är ett primärt huvudvärkssyndrom. Typiskt är nattlig smärta, ofta vid samma tidpunkt, som väcker patienten och varar i medeltal en timme. Har ett kroniskt förlopp (återkommer fler nätter än inte). Värken är oftast bilateral och dov, ibland ensidig och bultande. Associerade symtom ovanligt. Medelålder för debut 63 år. Vanligast hos kvinnor och hos personer med tidigare migrän eller spänningshuvudvärk.

Nummulär huvudvärk
Vanligtvis ensidigt men en bifokal variant har beskrivits. Karakteriserat av ett väldefinierat område, 2-6 cm i diameter, oftast paritalt med mild till måttligt svår tryckande smärta, kontinuerligt eller remitterande. Ibland exacerbationer från sekunder till timmar. Sensoriska symtom som hypoestesi, allodyni eller beröringsutlösta parestesier förekommer. Vanligare hos kvinnor. Om behandling behövs kan antiepileptika hjälpa särskilt mot exacerbationerna. Occipitalnervsblockad med långverkande analgetika/steroider alt. botulinumtoxininjektioner är andra behandlingsalternativ.

Till sidans topp »