[Diagnos / behandling - 3. Neuromodulation]

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) och direct current neurostimulation (tDCS)

Spole som levererar repetitiva magnetiska pulsationer. Magnetfältet passerar genom strömmar induceras i hjärnan som, enligt teorin, kan hjälpa till att normalisera aktiviteten i det stimulerade området genom ett elektromagnetiskt fält. Hypotesen är att man skulle hämma aktiveringen av en smärtattack genom hämning av cortical spreading depression(CSD), samt att metoden skulle ha en mer långsiktig plasticitets förändring som gör att kortikal aktivitet normaliseras och det kräver mer stimulering att trigga en migränattack10.  Lipton et al11visade i sin studie en liten men signifikant effekt av sTMS vs sham stimulering där åtminstone ca 80 patienter i var arm behandlade minst en attack med sTMS alt sham. Det finns även utvecklade metoder med magnetstimulering med dyr apparatur som ej kan flyttas (rTMS) har visat initialt spännande resultat profylaktiskt men dess användbarhet begränsas dock betydligt och det saknas placebokontrollerade studier12. Direct current neurostimulering (tDCS) är intressant då metoden är mindre kostsam och har visat effekt i mindre studie men även här saknas bevis med ex dubbelblindad sham studie för att bedöma effektivitet12.

Ingen stor spridning har skett avseende magnetstimulerings metoder och så vitt vi vet används de inte i Sverige. Att stimulera via magnetfält på detta sätt förefaller säkert, man har inte sett att den ger upphov till allvarligare biverkningar så som ex EP anfall. Användningen av de olika metoderna begränsas ffa av svårigheter att bära med sig devicet (storlek, tyngd), oklarheter kring effektivitet och kostnadsaspekten.

Till sidans topp »