[Diagnos / behandling - 3. Neuromodulation]

Transcutaneous Vagus Nerve Stimulation (tVNS)

Indikation för tVNS finns för episodisk och kronisk migrän samt Hortons huvudvärk. Bäst förväntad effekt på kronisk Hortons huvudvärk15. Det finns en device i Sverige, Gammacore ®, som har CE-märkning.

Intresset för tVNS vid primär huvudvärk väcktes när man fann att patienter med epilepsi som fick vagusstimulatorer inopererade pga sin epilepsi blev bättre också i sin huvudvärk. Man tänker sig att det är påverkan på den parasympatiska aktiveringen som är viktig. Som möjlig verkningsmekanism har beskrivits stimulering av vagala afferenter leder till sänkta glutamat nivåer16. Två större studier har gjorts på tVNS, PREVA studien17 (en randomiserad, prospektiv, kontrollerad studie med 97 patienter med kronisk Horton). Man påvisade en signifikant reducering av attacker/vecka från (aktiv behandlad grupp minskade antal attacker per vecka med 5,9 medan kontrollgruppen minskade antal attacker med 2,1). Nästan hälften i aktiv behandlad grupp hade ?50 % respons rate mot endast knappt 10 % i kontrollgruppen. Behandlingen bedömdes som vältolererad. Det finns än mindre evidens för behandling med gammacore vid migrän12.

Devicet har inte visat på kardiovaskulära effekter, dvs möjlighet att ge om kontraindikation för triptaner pga kardiovaskulär sjukdom. Kontraindikation: graviditet, pacemaker, implantat av olika varianter. Biverkningar: Övergående heshet och yrsel, irritation av gelen.

Till sidans topp »