[Diagnos / behandling - 3. Neuromodulation]

Occipital Nerve Stimulation (ONS)

Bakgrund till metodens utveckling är kunskap om att occipitala steroidinjektioner har visat sig effektiva som prevention av primär huvudvärk. ONS metoden har prövats mot Hortons huvudvärk och kronisk migrän. Studier på kronisk Horton har begränsats av att det bara gällt öppna studier. I flera av de största studierna har man visat en sammantagen behandlingseffekt på ca 60-70%23. Metoden har påvisad preventiv effekt, med minskad frekvens av attacker och man har visat ökad livskvalitet hos patienter behandlade med metoden2. Biverkningar är det som framförallt begränsar metodens användbarhet genom problem med hög frekvens av rubbning av elektrodernas läge, lokala infektioner, svårigheter att tolerera parestesier. Randomiserad studie avseende ONS (ICON trial) vid refraktär Hortons huvudvärk pågår. Mot kronisk behandlingsresistent invalidiserande Hortons huvudvärk rekommenderar man idag användning av ONS som ett behandlingsalternativ3.

Metoden är utprovad i mindre studier mot kronisk migrän, men de flesta av studierna är icke randomiserade vilket gör att stor placebo effekt kan föreligga i resultaten. Kollar man med de studier som är dubbelblindade och där en grupp fått shamstimulering sågs dock inte lika tydligt positiva resultat. I Silberstein et al4 randomiserade och dubbelblindade studie kunde man inte påvisa någon signifikant effekt på primary outcome (50 % reduktion av medel VAS värde), även om man såg skillnad mellan grupperna om man tittade på minst 30 % reduktion av medel VAS värde. I en 12 månaders uppföljning av denna studiepopulation på den efterföljande öppna delen av studien (alla fick stimulering) sågs dock mer signifikant effekt5: 60 % minskade sina HV dagar med 30 % eller mer, 50 % minskade sina HV dagar m nästan 50 % eller mer. Då sågs en signifikant minskning av huvudvärksdagar, MIDAS score och förbättring av livskvalitet. Vid förfrågan skulle 75 % genomgå ingreppet igen om de blev tillfrågade. Det som begränsar metodens användbarhet är dock komplikationsfrekvensen. Framförallt sågs hög frekvens av device- el procedurrelaterade komplikationer där 8,3 % krävde vård på sjukhus, 40,7 % krävde förnyad kirurgisk åtgärd5. För att metoden ska rekommenderas och användas på en större andel patienter krävs först en förbättring av inplantat och kirurgisk operationsteknisk utveckling samt fler randomiserade välgjorda studier6. I vissa studier har man krävt framgångsrik effekt av nervblockering av n occipitalis innan inkludering, i andra inte. Det är inte helt klart om detta förbättrar urval av patienter för detta ingrepp. Idag är metoden inte rekommenderad generellt för kronisk migrän, men det förekommer att metoden har använts på enstaka svåra migränpatienter i Sverige som även har tydlig smärt problematik i nack/bakhuvud.

Till sidans topp »