[Diagnos / behandling - 2. Trigeminoautonoma cefalalgier]

Behandling vid specialtillfällen

Behandling under graviditet och amning vid Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk inte vanligt under graviditet. Tvärtom har vi observerat att förväntad besvärsperiod kan utebli. CGRPnivåerna stiger kraftigt under graviditeten, vilket kan vara orsaken till den lägre frekvensen av Hortonattackerna. Men för de kvinnor som har pågående Hortons huvudvärk under graviditet så måste dessa erbjudas behandling. Inga läkemedel, vare sig akut- eller periodmodifierande behandling, har av förståeliga skäl testats i studier vid graviditet. Tydlighet i information om risker och biverkningar bör alltid ges till den gravida kvinnan och en följsamhet till hennes synpunkter rekommenderas. Samma gäller under amningen där moderns behov måste vägas mot barnets.

Gravida och ammande kvinnor bör remitteras till tertiär huvudvärksenhet med möjlighet till nära samarbete med gynekologisk och toxikologisk expertis. Viktigt är att kvinnan erbjuds noggrann information om de behandlingsmöjligheter som finns och information om säkerhet och risker med de läkemedel hon använt innan graviditeten. En ultraljudsundersökning runt graviditetsvecka 18 rekommenderas. Generellt gäller återhållsamhet, dvs så få och så låga doser av läkemedel som möjligt.

Attackbehandling:

Sumatriptan är inte rekommenderat under graviditet (Kategori  B:3). Efter Imigrans godkännande finns dock data från mer än 1000 graviditeter med exposition för sumatriptan under första trimestern. Även om informationen är otillräcklig för definitiva slutsatser pekar den inte på en ökad risk för kongenitala defekter. Erfarenhet av behandling med sumatriptan under andra och tredje trimestern är begränsad. Erfarenheterna bygger på data för migrän och dosen vid Horton skulle i de flesta fall bli avsevärt högre.  Försiktig dosering torde vara relativt riskfritt. I en liten studie fann man en trend mot prematur förlossning.

Sumatriptan passerar över i modersmjölk efter subkutan administrering. För att minska påverkan på barnet bör amning undvikas upp till 12 timmar efter behandling med sumatriptan. Bröstmjölk som pumpats ut under dessa 12 timmar ska kasseras. Vid frekventa Hortonanfall får moderns behov vägas mot barnets, efter information och samråd med patienten. Amningen kan behöva avbrytas.

Andra triptaner bör inte ges under graviditet. Som exempel hade i en rapport zolmitriptan tagits under första trimestern av 28 gravida kvinnor varav för 2 rapporterades  fosterskador (mikroftalmi med katarakt, kammarseptumdefekt). Ännu mindre är känt avseende zolmitriptan under amning eller för övriga triptaner.

Som alternativ till Sumatriptan kan syrgasinhalation ges. Vi känner dock inte till någon värdering av risken för fostret men internationellt föreligger idag inga oroande rapporter.

Lidokain nasalt kan vara ett möjligt alternativ till gravida och ammande kvinnor. Både occipitalnervsblockader och occipitalnervsstimulator kan övervägas under graviditet då de utgör lokalbehandling.

Periodmodifierande behandling:

Kortikosteroider. Att använda kortikosteroider kortvarigt under graviditet har rapporterats som en möjlighet men baseras endast på fåtal fallrapporter. Djurstudier har påvisat ökad risk för läpp-gomspalt. Generell uppfattning är att systemisk behandling med kortikosteroider bör undvikas under första trimestern och att lägsta möjliga dos respektive kortast period ska vara ledstjärnan. Under amning ska patienten instrueras att avstå amning under SoluMedrolinfusion och ytterligare 2-8 timmar efter varje 1 g dos.

Verapamil klassas till kategori C i FASS.  Det finns begränsade data och inga uppgifter om teratogenicitet. Kalciumantagonister kan hämma prematura kontraktioner i uterus och bör i vart fall undvikas i slutet av graviditeten. Risk för hypoxi hos fostret kan uppkomma vid hypotension hos modern och minskad perfusion av placentan på grund av omfördelning av blodflödet genom perifer vasodilatation. Verapamil passerar över till placentan och har uppmätts i blod från navelsträngen. Under graviditet bör därför Verapamil ges endast på strikt indikation och sedan moderns behov vägts mot riskerna för fostret.

Verapamil passerar över i modersmjölk. Begränsad erfarenhet finns men bedömningen i FASS är att ammande mödrar kan behandlas med verapamil. Pga potentiell risk för allvarliga biverkningar hos spädbarn, ska verapamil endast ges till ammande mödrar om moderns behov vägts mot riskerna för barnet.

För övriga läkemedel hänvisas till FASS

Behandling  av Horton vid hjärt-kärlsjukdom

Vid angina pectoris eller efter genomgången hjärtinfarkt  är triptaner kontraindicerade p.g.a. deras kärlsammandragande effekter. Som anfallsbehandling rekommenderas syrgasinhalation och frikostig periodmodifierande behandling med verapamil och vid behov kortikosteroider.

Till sidans topp »