[Diagnos / behandling - 1. Migrän]

Barn och ungdomar med migrän

Symtomen vid de olika migränformerna liknar de som beskrivits för vuxna med vissa undantag. Anfallen är betydligt kortare hos barn och går oftare över av sömn. De varar obehandlade sällan mer än 12 timmar. Jämfört med tonåringar och vuxna rapporterar yngre barn oftare bilateral migrän, buksmärtor och kräkningar men mer sällan synaura, ljud- och ljuskänslighet.

Migränekvivalenter, som även kallas periodiska syndrom, består av episoder med symtom av måttlig till svår intensitet vilka varar mellan 1 och 72 timmar, med total besvärsfrihet mellan anfallen. De finns med i den nya IHS-klassifikationen som cyklisk kräkning, bukmigrän och benign paroxysmal vertigo.

Barn och tonåringar tillbringar mycket av sin tid i skola, fritids eller förskola och ofta börjar huvudvärken under skoltid, särskilt mot slutet av dagen. Därför är det bra att lärare och skolsköterska är informerade om huvudvärksproblemen och att besvärande symtom kan uppträda under lektionstid. De barn som behöver medicin bör ha med sig läkemedlet i rätt dosering till skolan. Vid migrän bör barnet tidigt få vila och ta sin medicin för då kan anfallen snabbare gå över. Det bör finnas tillgång till vilrum på skolan.

Behandling av huvudvärk hos barn bör vara effektiv, biverkningsfri och helst ge effekt på lång sikt. Det är inte självklart att mediciner som är effektiva för vuxna också är det för barn. Flera placebokontrollerade läkemedelsprövningar av huvudvärksbehandling hos barn och tonåringar har presenterats under senare år. Placeboeffekten av läkemedel är ofta hög hos barn.

Anfallsbehandling:

 1. Möjlighet att vila i ett mörkt och tyst rum. För många barn försvinner eller förbättras huvudvärken av sömn. Avslappningsövningar kan hjälpa i det här skedet av ett anfall.
 2. Avslappningsbehandling, rörelseträning, biofeedback och kognitiv beteendeterapi ger minskad anfallsfrekvens hos barn som besväras av såväl migrän som spänningshuvudvärk.
 3. Läkemedelsbehandling behövs vid svåra och långvariga migränanfall. Enkla analgetika som acetylsalicylsyra (som ej bör användas vid feber eller infektion), paracetamol eller ett antiinflammatoriskt läkemedel (tex naproxen som kan ges till barn över 12 års ålder samt till barn som väger >50kg. Ibuprofen från 6-12 år) kan vara effektiva, särskilt om de intas tidigt under anfallet.
 4. Från och med 12 års ålder kan migränspecifik medicinering med en triptan (godkänd indikation för zolmitriptan nässpray 5 mg/dos, sumatriptan nässpray 10 mg) ges. Vid uttalat illamående kan antiemetika (postafen, metoklopramid) användas som tilläggsbehandling. Migränekvivalenterna behandlas på samma sätt som vanlig migrän, men vanligtvis är behovet av antiemetika större.
 5. Förebyggande behandling: När attackfrekvensen blir så hög att den kraftigt påverkar barnets normala liv kan förebyggande behandling med läkemedel bli nödvändig. Behandlingen bör individualiseras och skräddarsys med avseende på ålder, kroppsvikt och beredningsform och utsättningsförsök göras efter 3-6 månaders behandling. Endast ett fåtal välkontrollerade kliniska prövningar med tillräckligt många patienter kan användas som vetenskapligt stöd. Ingen av dem har inkluderat barn yngre än 6 år.

  A. Bland dessa finns undersökningar som visar att den oselektiva beta-blockeraren propranolol i en daglig dos på 1-2 mg/kg och dag (fördelat på två doser) är effektiv som förebyggande behandling.  Metoprolol har troligen motsvarande effekt men dokumentationen för barn är bristfällig.
  Kontraindikationer: Astma.

  B. Andrahandsalternativ: amitriptylin, pizotifen. Amitriptylin förefaller ha en positiv effekt vid kronisk daglig huvudvärk. Dosen bör långsamt trappas upp till slutdosen som vanligen är 1 mg/kg och dag och ges med fördel på kvällen. Liksom hos vuxna med migrän har man på senare år visat att antiepileptika som valproinsyra och topiramat kan ha effekt som migränförebyggande behandling för barn.

Till sidans topp »