Aktuellt

Lyckat 50 års-jubileumsmöte i Lund!

EHA president Elena Ruiz de la Torre
EHA president Elena Ruiz de la Torre.

Årsmöte och jubileumsprogram hölls den 22 oktober 2018 i Lund. Lars Edvinsson hade anordnat ett intressant program som lockade många deltagare.

Björn Eriksson, förvaltningschef SUS hälsade välkomna till Lund och till mötet. Bland föreläsarna sågs bla EHA president Elena Ruiz de la Torre som pratade om migrän ur ett patientperspektiv och fångade publiken med sin personliga historia. Prof Mattias Linde beskrev hur vanligt det är att ha migrän och hur det ger påverkan på livskvalitet och indirekta och direkta kostnader relaterade till migränsjukdomen. Prof Lars Edvinsson höll en spännande föreläsning om de nya CGRP läkemedlen som är på gång och historien om hur man kom fram till sambandet mellan migrän och CGRP molekylen.

Rigmor Jensen
Professor Rigmor Jensen.

Från Danmark kom prof Rigmor Jensen som beskrev hur deras resa i Danmark varit där man utvecklat ett nationellt huvudvärkscenter.  Böl Anna Sundholm informerade om det nya dokument som utformats av Svenska Huvudvärkssällskapet för att stärka och standardisera det primär omhändertagandet av migränpatienten inom primärvården. ÖL Anna Steinberg höll en intressant föredragning om den svåra huvudvärksformen Hortons huvudvärk och docent Ingela Nilsson Remahl fortsatte prata om omhändertagandet av migränpatienten efter det primära omhändertagandet - specialistens möjligheter att hjälpa den svårt migränsjuke patienten.

Ny spännande behandling: monoklonala antikroppar mot CGRP/CGRPreceptor

Från första januari 2019 är nu första läkemedlet Aimovig (monoklonala CGRP-receptor antikroppsbehandling) godkänt och möjlig att skriva ut till patienter med svår migrän inom receptförmånen men med viss begränsad förskrivningsrätt. Se de nya riktlinjerna (pdf) vad som gäller och Svenska Huvudvärkssällskapets rekommendationer kring hur förskrivning/uppföljning lämpligen hanteras. Här finns också instruktion hur man använder sig av Huvudvärksregistret och patienternas egenregistrering PER under Neuroregistret för att dokumentera behandlingseffekt (se pdf). 

Nivåstrukturerad huvudvärksvård - hur kan vi möjliggöra god huvudvärksvård i hela landet

I och med hur vanligt förekommande flera av våra primära huvudvärksdiagnoser är och där många medför stort handikapp behövs en bra vårdstruktur för att patienter ska få rätt vård. Även de senaste årens nya och ibland rätt avancerade behandlingsmöjligheter som finns inom huvudvärksområdet (olika licenspreparat/Botox/CGRP monoklonala antikroppar/neuromodulerande behandlingar och ibland kirurgiska ingrepp samt att många har behov av fysioterapeutiska och team-insatser) behövs också möjlighet för de svårast sjuka att få komma till specialisterad kompetens. Vi har därför inom Svenska Huvudvärkssällskapet utformat riktlinjer för nivåstrukturerad huvudvärksvård - se pdf-dokument.

Riktlinjer för första basal handläggning av migrän

Svenska Huvudvärkssällskapet har utformat ett enkelt och lättanvänt dokument för den vård som primärt ska erbjudas patienter som söker för migrän i ett första steg i vårdkedjan (i första hand primärvården i Sverige) och när man ska remitteras vidare. Se dokumentet "Behandlingsplan för Migrän vid första linjens sjukvård" (pdf) som med fördel kan skrivas ut och ev plastas in för att ha på mottagningens skrivbord/anslagstavlor mm. 

Nytt namn - ny logga

Ny logga

Beslut på Svenska Migränsällskapets årsmöte att vi under året officiellt byter namn från Svenska Migränsällskapet till Svenska Huvudvärkssällskapet. Detta för att förtydliga att vi som sällskap arbetar för bättre kunskap och omhändertagande för alla typer av primär huvudvärk, inte bara migrän, i Sverige. Vår nya logga enligt bild ovan.

 


Se kalendern för aktuella händelser inom huvudvärksområdet

Klicka här!